Speciál: Jak FIA odůvodnila rozhodnutí o difuzorech

Konec dohadů a spekulací: přinášíme plné odůvodnění.

FIA v pondělí zveřejnila plný text odůvodnění Odvolacího soudu, který prohlásil, že vozy BrawnGP, Toyoty a Williamsu nejsou v rozporu s technickými pravidly platnými pro letošní rok. Následující text přináší komplexní analýzu tohoto odůvodnění.

ÚČASTNÍCI SPORU

Spor je veden mezi autokluby Rakouska, Francie a Itálie reprezentující Red Bull, Renault a Ferrari, a Mezinárodní automobilovou federací. Konkrétně:

Za ÖAMTC a Red Bull:
Christian Horner (šéf týmu)
Rob Marshall (šéfkonstruktér)
Andrew McQueen (právní zástupce)

Za FFSA a Renault:
Pat Symonds (Výkonný ředitel engineeringu)
Andrew Ford (právní zástupce)
Peter Leckey (právní zástupce)

Za CSAI a Ferrari:
Massimo Rivola (sportovní ředitel)
Nikolas Tombazis (šéfkonstruktér)
Rory Byrne (poradce Ferrari pro konstrukci)
Luca Colajanni (tiskový mluvčí)w
Nigel Tozzi QC (právní zástupce)
Henry Peter (právní zástupce)
Andrea Fioravanti (právní zástupce)

Za FIA:
Pierre de Coninck (generální sekretář FIA)
Sébastien Bernard (šéf právního oddělení FIA)
Charlie Whiting (ředitel závodu)

Za Asociaci motorsportu (“MSA”):
Robert Jones (generální sekretář)

Za Williams:
Mark Biddle (hlavní konzultant)
Adam Parr (výkonný ředitel)
Tim Newton (manažer týmu)
Sam Michael (technický ředitel)
Jon Tomlinson (šéf aerodynamiky)

Za Brawn GP:
Caroline McGrory (šéf právního oddělení)
Ross Brawn (šéf týmu)
Craig Wilson (hlavní závodní inženýr)
Paul Harris (právní zástupce)

Za McLaren:
James Ingles (senior inženýr aerodynamiky)
Mark Hubbard (právní zástupce)

Za BMW:
Monisha Kaltenborn-Narang (hlavní manažer právních služeb)
Willem Toet (vedoucí aerodynamiky)
Ian Meakin (právní zástupce)

Za Toyotu:
Philippe Lambilliotte (hlavní poradce)
Mark Gillon (Panasonic Toyota Racing)
Pascal Vasselon (Panasonic Toyota Racing)
Jason Somerville (Panasonic Toyota Racing)
James Campbell (právní zástupce)
Mark Phillips QC (právní zástupce)

SOUDCI

Pierre TOURIGNY (Kanada), předseda soudu
Philippe ROBERTI DE WINGHE (Belgie)
Guido DE MARCO (Malta)
Harry DUIJM (Nizozemí)
John J. CASSIDY (USA)

PŘEDMĚT SPORU

Protesty proti individuálním rozhodnutím komisařů Velké ceny Austrálie o tom, že vozy BrawnGP, Toyoty a Williamsu splňují technická pravidla 2009, pod jednacími čísly 5/2009 až 13/2009 (tři týmy podávaly protest na tři týmy zvlášť).

Protestující týmy požadují přijetí protestu, zvrátit rozhodnutí komisařů, diskvalifikovat Williams, BrawnGP a Toyotu z Velké ceny Austrálie 2009 a případně z Velké ceny Malajsie 2009 a dalších závodů a prohlásit, že vozy BrawnGP, Williamsu a Toyoty nesplňují pravidla.

FIA požaduje zamítnutí argumentů protestujcích týmů jako neopravněné a potvrdit rozhodnutí komisařů.

BODY SPORU

V dalším je řešení týmů s dvojitými difuzory nazýváno jako Contested Design Concept, pro jednoduchost budeme využívat zavedený termín "difuzorový gang" případně "řešení difuzorového gangu".

Protestující strana tvrdí:

1) Rozhodnutí komisařů nejsou odůvodněná

Protestující strana připomíná, že rozhodnutí mohou být podle Směrnice pro komisaře stručná, ale musí zmínit důvody rozhodnutí. Podle ní rozhodnutí komisařů dokonce nezmiňují ani žádný konkrétní článek technických regulí.

Podle difuzorového gangu jsou ale z kontextu rozhodnutí zřejmé důvody a že protestující straně jsou tyto důvody známé. S ohledem na citlivost informací bylo správné, že rozhodnutí komisařů žádné takové neobsahovala.

2) Difuzorový gang nebral v úvahu dlouhodobý vývoj a nepožádal FIA o objasnění

Protestující strana poukazuje na skutečnost, že v případě návrhu nových řešení nabízí Technické oddělení FIA možnost konzultací (clarification may be sought), ale že difuzorový gang žádné vyjasnění nežádal. Podle ní komisaři rozhodli na základě neúplných informací nebo úplné absence jakékoli korespondence mezi týmy a FIA. Renault připomíná svou událost z roku 2006 kolem hmotových tlumičů, které FIA zakázala s tím, že před jejich nasazení se měl Renault nejprve poradit s FIA.

FIA a difuzorový gang tvrdí, že konzultace jsou dobrovolné. Navíc toto řešení není podle nich nové, protože dodatečné nebo centrální difuzory již byly v minulosti používány. Oproti tomu hmotové tlumiče Renaultu byly ve formuli 1 úplnou novinkou. Navíc, i kdyby difuzorový gang nežádal FIA o posvěcení, neznamená to automaticky, že vůz není v souladu s předpisy.

3) Řešení difuzorového gangu je v rozporu s preambulí příslušného článku technických regulí, snahami Pracovní skupiny pro předjíždění (OWG) a snahami FIA usnadnit předjíždění

Protestující strana argumentuje, že řešení difuzoru jde proti snahám a závěrům OWG a preambulí článku 3 technických regulí, která říká, že tento článek má mj. za cíl snížit rušivý vliv na vozy jedoucími za jiným vozem. Tato preambule má pak pomoci v případě výskytu nejasnasností u některých pravidel.

Avšak difuzorový gang tvrdí, že pravidla nejsou nejednoznačná. Podle něj není nutné využívat preambule k interpretaci pravidel. Ba co víc, preambule nemůže být silnější než samotné znění konkrétních článků. Navíc protestující strana nepředložila důkazy toho, že řešení difuzorového gangu má škodlivý efekt na vozy následující. Naopak, difuzorový gang předložil podklady dokládající, že tomu tak není. FIA navíc řekla, že preambule neměla za cíl trestat týmy, které jednají v rozporu s ní, ale má sloužit FIA jako nástroj pro změny v pravidlech do budoucna.

4) Řešení podvozku difuzorového gangu je v rozporu s článkem 3.12 technických regulí

Jedná se o klíčový a nejrozsáhlejší bod protestu. Pro jeho plné pochopení je nutné konstatovat následující: podlahy vozu, které se vyznačují hlavní rovinou a vedlejší rovinou (tunýlek uprostřed vozu, kterým teče vzduch) se setkávají na zadní části vozu, kde přecházejí v další části vozu případně přímo do difuzoru. Technické regule se zabývají důležitými aspekty této oblasti: kladou podmínky na přechody na jednotlivé roviny podvozku a další části vozu a vlastnosti jejich povrchů, které musí být mj. spojité a pevné. Tento přechod je povinný, je-li vidět oblast spojení obou rovin při pohledu zespodu. Pravidla také kladou rozměrové limity na ty části karoserie (bodywork) - tedy zejména difuzor nacházející se v prostoru 350 mm za zadní nápravou - které jsou vidět při pohledu zespodu. Jejich výška nesmí být více než 175 mm, přičemž dvojité difuzory jsou celkově vyšší.

Protestující strana tvrdí, že difuzorový gang porušuje technické předpisy tím, že přechod z podlahy na difuzor má být jen jeden a spojitý (to proto, aby tekoucí vzduch tlačil jen na jednu plochu, místo toho, aby tlačil na více ploch na více úrovních a tím pádem mělo auto větší přítlak). Jenomže difuzory BrawnGP, Toyoty a Williamsu mají vzduchových vstupů do difuzoru více, což ale vyžaduje nejen více přechodů, ale také otevřené otvory, aby vzduch mohl vyjít z difuzoru zase ven, které ale musí být dle pravidel uzavřené (pokud se nějaké vyskytují). Protestující strana navíc tvrdí, že součást vozů v inkriminované oblasti za nápravou je vyšší než 175 mm, než povolují pravidla. Protestující strana dokonce prohlásila, že výše zmíněná možnost absence jinak povinného přechodu mezi podlahou a difuzorem, není-li tato oblast zespodu vidět, se vztahuje jen na přední část vozu.

Dalším argumentem protestující strany je fakt, že dané řešení zvedá proud vzduchu směrem vzhůru již před zadní nápravou. To je v rozporu se snahami změn v pravidlech, které se snažily zamezit jakékoli aerodynamické součinnosti mezi difuzorem a zadním přítlačným křídlem.

Difuzorový gang a hlavně FIA má ale jasno. Zaprvé: nikde není řečeno, že přechod musí být jen jeden. Naopak! FIA tvrdí, že má-li vůz splňovat technické požadavky, musí být přechody dva, na každé straně vozu jeden. Protestující týmy samotné navíc potvrdily, že v minulosti využívaly většího počtu přechodů. Dále nejsou podle FIA a difuzorového gangu mezery mezi jednotlivými sekcemi difuzoru dírami, na které se vztahují zmíněné podmínky, nýbrž jen a pouze prázdný prostor mezi jednotlivými částmi difuzoru.

Klíčovým argumentem FIA je tak skutečnost, že jednotlivé přechody je nutné chápat individuálně a taktéž  individuálně na ně aplikovat veškerá pravidla. Že druhý difuzor zapříčiní překročení povoleného limitu 175 mm už je jen třešnička na dortu pro FIA a difuzorových gang: jelikož není při pohledu zespodu vidět, limit se na tu část vozu jednoduše nevztahuje.

BrawnGP, Toyota a Williams právě kombinací těchto aspektů (větší počet přechodů, větší počet průduchů difuzoru a jeho korektní větší rozměry) vymyslely stávající řešení difuzorů.

5) BrawnGP zneužil možnosti určité nepřesnosti dané pravidly

Týmy se mohou dopustit v oblasti některých rozměrů nepřesností, pokud to nebude v rozporu s cílem daného pravidla. Podle Red Bullu této možnosti zneužil BrawnGP, ale FIA prohlásila, že po zevrubném prozkoumání vozů prohlásila vozy za legální.  

6) Rozhodnutí komisařů není v souladu s předchozími stanovisky FIA

Protestující strana prozradila, že Red Bull položil v lednu 2007 FIA dotazy ohledně možných nesouvislostí v hlavní rovině podlahy. FIA odpověděla, že nesouvislosti v hlavní rovině podlahy by byly nelegální.

FIA navíc u soudu prohlásila, že se žádný z týmů ve věci dvojitého řešení difuzorů na ni neobrátil s tím, že dotaz Red Bullu s touto problematikou nesouvisel.

7) Zamítnutí protestů zkomplikuje dosažení cílů snížit náklady a zvýšit dostupnost formule 1

Protestující strana předložila sérii argumentů, které její tvrzení podporuje, avšak difuzorový gang prohlásil, že to nemá souvislost s rozhodnutím, zda jeho vozy jsou nebo nejsou v souladu s pravidly.

ROZHODNUTÍ V JEDNOTLIVÝCH BODECH

1) ZAMÍTNUTO

Jednak žádná ze stran Směrnice pro komisaře nepředložila, nejsou navíc součástí žádných pravidel pro rok 2009. Soud souhlasí s požadavkem na uvedení odůvodnění rozhodnutí komisařů, ale v tomto konkrétním případě bylo adresátům jasné, jaké argumenty byly potvrzeny či zamítnuty.

2) ZAMÍTNUTO

Soud potvrdil, že konzultace není povinná. Naopak je povinností každého soutěžícího zajistit a dokázat, že jeho řešení jsou v souladu s pravidly.

3) ZAMÍTNUTO

V prvé řadě, OWG je pouze poradcem, nemá v procesu pravidel žádné pravomoci. Soud navíc potvrdil, že nemůže ignorovat zřejmé textace pravidel pod nátlakem znění preambule, která navíc sama o sobě není dost specifická, aby mohla být chápána jako pravidlo, které se může dostat do konfliktu s konkrétními články.

4) ZAMÍTNUTO

Soud se de facto přiklonil na stranu FIA a difuzorového gangu tím, že v pravidlech hledal přesná znění. Ta nepožadují, aby existoval jediný souvislý přechod mezi rovinami podlahy a difuzorem. Ba co víc, bylo by to v rozporu s požadavkem mít přechod na každé z obou stran vozu. Víc než jeden přechod mezi rovinami podlahy tak není v rozporu s pravidly. To samozřejmě implikuje vznik volného prostoru mezi jednotlivými přechody, které nejsou otvory či dírami ve smyslu pravidel, která na ně kladou omezení.

Soud taktéž nenašel v pravidlech omezení, které nedovoluje difuzoru navigovat směr proudění vzduchu směrem vzhůru ještě před zadní nápravou.

Soud dále potvrdil, že rozměrové limity se vztahují na ty části za zadní nápravou do prostoru 350 mm za ní, které jsou vidět zespodu, což horní patro difuzoru vidět není. Naopak, žádná ze zúčastněných stran nepředložila důkaz, který by dokládal, že vše, co je takto vidět, přesahuje dané rozměry.

A na konec: nikdo u soudu neprokázal, že řešení difuzorového gangu zhoršuje podmínky pro následující vozy.

5) ZAMÍTNUTO

Nikdo nepředložil důkazy dokládající tvrzení protestující strany.

6) ZAMÍTNUTO

Technické oddělení FIA je jen poradcem. Není vykonavatelem pravidel. Týmy samotné musí zajistit plnění regulí. Je na komisařích a potažmo Odvolacím soudu, aby následně předložili výklad pravidel. I kdyby FIA přeci jen byla nekonzistentní ve svých stanoviscích, neznamenalo by to automaticky, že řešení difuzorového gangu je nelegální.

7) ZAMÍTNUTO

Je na FIA, jak nejlépe dosáhnout stanovených cílů. Vícenáklady pro protestující stranu nemají vliv na právní stanovení toho, zda je řešení difuzorového gangu v souladu s pravidly pro letošní rok nebo nikoli.

ZÁVĚR

Protesty proti rozhodnutím komisařů Velké ceny Austrálei 2009 jsou zamítnuty. Náklady na soudní řízení hradí protestující strana.

Diskuze (41) Další článek: Webber: Nejlepší tým je stále Brawn GP
16:06 | Příští týden proběhnou v Abú Dhabí testy 18palcových pneumatik ale také testy juniorských jezdců. Robert Švarcman bude jezdit s Haasem ale také s Ferrari (tam společně s Fuocem).
14:49 | Uveřejněna startovní listina pro rok 2022: Kuan-jü Čou s číslem 24, Ferrari zatím bez Mission Winnow a Red Bull / AlphaTauri s motory Red Bull Powertrains.

GP Abú Dhabí 2021

Pátek 10. prosince 2021
1. trénink 10.30–11.30
2. trénink 14.00–15.00
Sobota 11. prosince 2021
3. trénink 11.00–12.00
Kvalifikace 14.00–15.00
Neděle 12. prosince 2021
Závod 14.00